เมื่อวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 นายปรีชา ศรีสงค์ นายก อบต.อาจสามารถ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักปลัด อบต.อาจสามารถ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ รพ.สต. ตำบลอาจสามารถ เจ้าหน้าที่ อสม.ลงพื้นที่พ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือกออก ณ บ้านคำเกิ้ม หมู่ที่ 8 และบ้านนาสมดี หมู่ที่ 9 โดยดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน เพื่อกำจัดยุงลายที่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก และควบคุมยุงลายที่อาจเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก