ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดทดสอบสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ สำหรับใช้ตรวจเบี้องต้นชนิดตลับทดสอบ ตามโครงการฝึกอบรมรณรวค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 100 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสาร 92
mungmee