วันพุธ ที่ 22 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาตำบลอาจสามารถ นายปรีชา ศรีสงค์ นายก อบต. อาจสามารถ เป็นประธานประชุมซักซ้อมแผนการป้องกันและระงับเหตุเพลิงไหม้ภายในสำนักงานพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นายนิรพัฒน์ ชาญอุลัย ปลัด อบต. อาจสามารถ นายธวัช อินเกตุ รองปลัด อบต. อาจสามารถ ผอ.กองคลัง หัวหน้าสำนักปลัด หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานส่วนตำบลฯ เข้าร่วมซักซ้อมแผนการป้องกันและระงับเหตุเพลิงไหม้ ร่วมกับวิทยากรจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม


Admin