วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายปรีชา ศรีสงค์ นายก อบต. อาจสามารถ มอบหมายให้นางสมบูรณ์ แก้วอาษา รองนายก คนที่ 1 พร้อมด้วย นางสาวอิสราภรณ์ มะโนรักษ์ หัวหน้าสำนักปลัด นางสาวนงค์ลักษ์ ลีลาไชย นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ และเจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่บ้านอาจสามารถ หมู่ที่ 5 เพื่อติดตามการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ตั้งเป้าหมายลดขยะที่ต้นทาง-ลดภาระทางงบประมาณของท้องถิ่นในการจัดการขยะของตำบลอาจสามารถ

mungmee