วันพฤหัสบดี ที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายปรีชา ศรีสงค์ นายก อบต อาจสามารถ เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อจัดงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2566 พร้อมด้วย นางสมบูรณ์ แก้วอาษา รองนายกคนที่ 1 นาง ภิรมย์พร คำยอด รองนายกคนที่ 2 นายธวัช อินเกตุ รองปลัด อบต.อาจสามารถ หัวหน้าฝ่าย .เจ้าหน้าที่กองการศึกษาตำบลอาจสามารถ กำนันตำบลอาจสามารถและผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ เพื่อร่วมจัดเตรียมกิจกรรมงานประเพณี สงกรานต์ซึ่งจะจัดขึ้นในวัน พฤหัสบดีที่ 13 เมษายน 2566 ณ บริเวณลานแคมท์ปิ้งบ้านห้อมหมู่1 และหมู่ 11