วันที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.อาจสามารถ โดยมีนาย เจริญ อุนาราช ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ เปิดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2566