แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างประกอบอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่างสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/06/2022
จ้างประกอบอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่างสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/06/2022
ซื้อตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนทึบ จำนวน ๖ ตู้ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/06/2022
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องดูดฝุ่น จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/06/2022
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักงานปลัด) จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/06/2022
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ยู.เอช.ที. ชนิดกล่อง ขนาดปริมาตรสุทธิ ๒๐๐ มิลลิลิตร รสจืด จำนวน ๒๐,๘๔๒ กล่องเล็ก ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/06/2022
จ้างเหมาบริการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๓ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/06/2022
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ถังน้ำไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ ๒,๐๐๐ ลิตร คุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/06/2022
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ปั๊มน้ำ ขนาด ๒๐๐ วัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/06/2022
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ปั๊มน้ำ ขนาด ๒๐๐ วัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/06/2022
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์การฉีด จำนวน ๙๒๘ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/06/2022
จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านนาสมดี ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม (งบกลาง) จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/06/2022
จ้างตรวจเช็ค ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๔๙-๐๐๐๘ (กองคลัง) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/06/2022
จ้างตรวจเช็ค ซ่อมแซม บำรุงรักษา รถยนต์ส่วนกลางคันหมายเลขทะเบียน กข ๗๘๖๓ นครพนม จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/06/2022
จ้างจัดทำตรายางสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/06/2022
จ้างจัดทำตรายางสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/06/2022
จ้างตรวจเช็ค ซ่อมแซม บำรุงรักษา รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐ ๗๑๙๖ นครพนม ขององค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/06/2022
จ้างตรวจเช็ค ซ่อมแซม ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ (สำนักงานปลัด อบต.อาจสามารถ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/06/2022
จ้างเหมารถตู้โดยสารไม่ประจำทางพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อเดินทางศึกษาดูงานตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพแก่พนักงาน ผู้นำหมู่บ้าน สมาชิกสภา ผู้บริหาร กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/06/2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักงานปลัด) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/06/2022
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่