แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างเติมน้ำยาถังดับเพลิง จำนวน ๙ ถัง (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/12/2022
จ้างจัดทำคู่มือความรู้วิธีการจัดการขยะอินทรีย์ หรือขยะเปียกครัวเรือน จำนวน ๒,๐๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/12/2022
จ้างจัดทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์ โครงการจัดทำเอกสารเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์งานจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/12/2022
ซื้อถังพลาสติกสีดำแบบหนา มีหูหิ้วสองข้าง (เจาะก้นถังเป็นทรงกลม มีฝาปิด ตามโครงการฝึกอบรม ถังขยะเปียกลดโลกร้อน ภายใต้โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนตำบลอาจสามารถ จำนวน ๑,๐๐๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/12/2022
จ้างจัดเตรียมเครื่องเสียงตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดภายในตำบลอาจสามารถ ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/12/2022
จ้างจัดเตรียมสถานที่ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดภายในตำบลอาจสามารถ ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/12/2022
จ้างจัดทำตรายางสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ (สำนักงานปลัด อบต.อาจสามารถ) 20/12/2022
จ้างจัดทำตรายางสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ (สำนักปลัด อบต.อาจสามารถ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/12/2022
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๘๑๓ นครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/12/2022
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์การแข่งขันกีฬา ถ้วยรางวัล เสื้อกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดภายในตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/12/2022
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์การแข่งขันกีฬา ถ้วยรางวัล เสื้อกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดภายในตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/12/2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ ๒ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/12/2022
ซื้อกล้องถ่ายภาพพร้อมอุปกรณ์ ความละเอียดไม่น้อยกว่า ๓๐ ล้านพิกเซล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/12/2022
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ (สำนักงานปลัด) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/12/2022
ซื้อโดรนถ่ายภาพ พร้อมอุปกรณ์ ถ่ายภาพนิ่งความละเอียดไม่น้อยกว่า ๓๐ ล้านพิกเซล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/12/2022
จ้างจัดทำตรายางสำนักงาน(กองคลัง) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/12/2022
จ้างบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติงานขับรถบรรทุกน้ำ อบต.อาจสามารถ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม ระยะเวลา ๒ เดือน จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/12/2022
จ้างบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านพัสดุ ครุภัณฑ์ ของสำนักงานปลัด อบต.อาจสามารถ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม ระยะเวลา ๒ เดือน จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/12/2022
ซื้อวัสดุการศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ (บ้านสำราญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/12/2022
ซื้อวัสดุการศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/12/2022
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่