แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ สติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์ พร้อมฉากหลังห้องประชุมสภาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/09/2022
จ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ทางไปป่าช้า) หมู่ที่ ๗ บ้านนาหัวบ่อ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/09/2022
จ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (หลังร้านใหม่) หมู่ที่ ๕ บ้านอาจสามารถ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/09/2022
จ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูบริเวณริมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านห้อม ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/09/2022
จ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูบริเวณริมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านห้อม ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/09/2022
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/09/2022
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบสิทธิการใช้งาน ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/09/2022
จ้างจ้างเหมาบริการปรับปรุงซ่อมแซม อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ (ครั้งที่ ๒) จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/09/2022
จ้างประกอบอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่างสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ(บ้านสำราญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/09/2022
จ้างประกอบอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่างสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/08/2022
จ้างซ่อมแซม บำรุงรักษา ย้าย ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ห้องทำงานผู้บริหาร อบต.อาจสามารถ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/08/2022
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้งห้องทำงานนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/08/2022
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำรูปตัวยูภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านไผ่ล้อม ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/08/2022
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ข้างวัดปู่เสือ) หมู่ที่ ๖ บ้านอาจสามารถ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/08/2022
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๓ บ้านสำราญ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/08/2022
ซื้อวัสดุการศึกษา (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/08/2022
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/08/2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/08/2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักงานปลัด อบต.อาจสามารถ) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/08/2022
จ้างจ้างเหมาบริการปรับปรุงซ่อมแซม อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ (ครั้งที่ ๑) จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/08/2022
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่