แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (แท็ปเล็ต) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/02/2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/02/2022
จัดเตรียมสถานที่ดำเนินกิจกรรมโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) 22/02/2022
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการจัดทำเอกสารเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์งานจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/02/2022
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/02/2022
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักงานปลัด) จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/02/2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/02/2022
วัสดุสำหรับโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) 21/02/2022
จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ห้องทำงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/02/2022
จ้างเหมาบริการปรับปรุง ซ่อมแซม ห้องทำงานผู้บริหาร อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/02/2022
ซื้อน้ำยาเคมี สารเคมีกำจัดยุงลาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/02/2022
จ้างเหมาบริการปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/02/2022
จ้างเหมาบริการปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/02/2022
จ้างเหมาบริการบุคคล (สำนักงานปลัด) จำนวน ๒ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/01/2022
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/01/2022
ซื้อวัสดุตามโครงการ Big Cleaning Day ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/01/2022
จ้างเหมากำจัดขยะและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยใช้เครื่องจักรเพื่อแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งขยะในชุมชน จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/01/2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักงานปลัด) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/01/2022
จ้างจัดทำตรายางสำนักปลัด จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/01/2022
จ้างเหมาบริการปรับปรุง ซ่อมแซม ห้องทำงานผู้บริหาร และห้องทำงานสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/01/2022
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่