แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (เส้นกลางทุ่ง) หมู่ที่ ๓ บ้านสำราญ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/09/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านนาหัวบ่อ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/09/2023
จ้างตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/09/2023
ซื้อพัดลมอุตสาหกรรม ขนาด ๒๕ นิ้ว จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/09/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (หลังวัดโพนสว่าง) หมู่ที่ ๑๐ บ้านไผ่ล้อม ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/09/2023
จ้างเหมารถไถฟาร์ม ขุดระบายน้ำที่ท่วมขัง หมู่ที่ ๑๐ ทางเข้าบ้านไผ่ล้อม และหมู่ที่ 9 ถนนสายหลังมหาวิทยาลัยนครพนม ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/09/2023
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/09/2023
จ้างโครงการแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยศรีสำราญ) หมู่ที่ ๒ บ้านสำราญ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/09/2023
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปปฏิบัติงานกองช่าง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๗ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/08/2023
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ และปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยนักสันทนาการ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/08/2023
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานสำนักปลัด ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑๒ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/08/2023
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ(บ้านสำราญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/08/2023
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/08/2023
ซื้อหนังสือเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ(บ้านสำราญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/08/2023
ซื้อหนังสือเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/08/2023
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ประกาศเขตควบคุมอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ จำนวน ๑๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/08/2023
จ้างจัดหาวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตรายาง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/08/2023
จ้างซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/08/2023
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ชุดกันฝน และรองเท้าบูท จำนวน ๒ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/08/2023
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/08/2023
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่