แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างจัดเตรียมเครื่องเสียง เวทีและเครื่องปั่นไฟ จัดเตรียมสถานที่ จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการงานประเพณีลอยกระทง องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/10/2022
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่างสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ(สำราญ) ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/10/2022
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่างสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/10/2022
ซื้อวัสดุต่าง ๆ ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยประทง ประจำปี ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/10/2022
ซื้อวัสดุตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/10/2022
ซื้อวัสดุจราจร สัญญาณไฟฉุกเฉิน จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/10/2022
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๒ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/10/2022
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถส่วนกลาง รถกู้ชีพกู้ภัย รถบรรทุกน้ำ เครื่องสูบน้ำ เลื่อยโซ่ยนต์ ฯ ตามแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามแนวทางปฏิบัติฯ จำนวนไม่ถึง ๑๐,๐๐๐ ลิตร กรณีหน่วยงานไม่มีภาชนะเก็บรักษา สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงให้เครดิตแก่หน่วยงาน จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/10/2022
จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกตามแผนงานการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ จำนวน ๔ ราย(บุคคล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/10/2022
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ช่วยปฏิบัติงานกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ จำนวน ๘ ราย(บุคคล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/10/2022
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ จำนวน ๑ ราย (บุคคล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/10/2022
จ้างเหมาบริการ เพื่อช่วยปฏิบัติงานขับรถบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ ราย(บุคคล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/10/2022
ซื้อน้ำจืดแบบถัง ขนาดบรรจุถังละ ๒๐ ลิตร กำหนดส่งมอบเดือนละ ๖๐ ถัง จำนวน ๑๒ เดือน รวม ๗๒๐ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/10/2022
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง รถจักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้า ฯลฯ ตามแผนงานบริหารงานทั่วไป ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ลิตร และไม่มีภาชนะเก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/10/2022
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับการพ่นหมอกควัน ฯลฯ ตามแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น ตามแนวทางปฏิบัติฯ จัดซื้อปริมาณไม่ถึง ๑๐,๐๐๐ ลิตร ไม่มีภาชนะเก็บรักษา และผู้ขายให้เครดิตหน่วยงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/10/2022
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง เครื่องตัดหญ้า ฯลฯ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน ตามแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กรณีจัดซื้อไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ลิตร หน่วยงานไม่มีภาชนะเก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง และสถานีบริการให้เครดิตแก่หน่วยงาน จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/10/2022
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถส่วนกลาง รถบรรทุกขยะ งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตามแนวทางปฏิบัติฯ กรณีจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ถึง ๑๐,๐๐๐ ลิตร หน่วยงานไม่มีภาชนะเก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง โดยจัดซื้อจากสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงที่ให้เครดิตแก่หน่วยงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/10/2022
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่าง สำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ(บ้านสำราญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2022
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่างสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2022
จ้างเหมาถ่ายเอกสาร สแกนเอกสาร ส่งแฟกซ์ พิมพ์เอกสาร ฯลฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2022
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่