แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๘๑๓ นครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/12/2022
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์การแข่งขันกีฬา ถ้วยรางวัล เสื้อกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดภายในตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/12/2022
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์การแข่งขันกีฬา ถ้วยรางวัล เสื้อกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดภายในตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/12/2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ ๒ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/12/2022
ซื้อกล้องถ่ายภาพพร้อมอุปกรณ์ ความละเอียดไม่น้อยกว่า ๓๐ ล้านพิกเซล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/12/2022
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ (สำนักงานปลัด) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/12/2022
ซื้อโดรนถ่ายภาพ พร้อมอุปกรณ์ ถ่ายภาพนิ่งความละเอียดไม่น้อยกว่า ๓๐ ล้านพิกเซล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/12/2022
จ้างจัดทำตรายางสำนักงาน(กองคลัง) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/12/2022
จ้างบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติงานขับรถบรรทุกน้ำ อบต.อาจสามารถ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม ระยะเวลา ๒ เดือน จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/12/2022
จ้างบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านพัสดุ ครุภัณฑ์ ของสำนักงานปลัด อบต.อาจสามารถ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม ระยะเวลา ๒ เดือน จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/12/2022
ซื้อวัสดุการศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ (บ้านสำราญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/12/2022
ซื้อวัสดุการศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/12/2022
จ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมอาหารว่างสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ(บ้านสำราญ) ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/11/2022
จ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมอาหารว่างสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ ประจำเดือนธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/11/2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกเครื่องปริ้นเตอร์) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/11/2022
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ผ้าระบาย จำนวน ๕ ม้วน (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/11/2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ (สำนักงานปลัด อบต.อาจสามารถ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/11/2022
ซื้อป้ายไฟหยุดตรวจ จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/11/2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/11/2022
ซื้อวัสดุจราจร ป้ายไฟหยุดตรวจ จำนวน ๔ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/11/2022
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่