แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถส่วนกลาง รถกู้ชีพกู้ภัย รถบรรทุกน้ำ เครื่องสูบน้ำ เลื่อยโซ่ยนต์ ฯ ตามแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามแนวทางปฏิบัติฯ จำนวนไม่ถึง ๑๐,๐๐๐ ลิตร กรณีหน่วยงานไม่มีภาชนะเก็บรักษา สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงให้เครดิตแก่หน่วยงาน จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/10/2022
จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกตามแผนงานการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ จำนวน ๔ ราย(บุคคล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/10/2022
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ช่วยปฏิบัติงานกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ จำนวน ๘ ราย(บุคคล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/10/2022
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ จำนวน ๑ ราย (บุคคล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/10/2022
จ้างเหมาบริการ เพื่อช่วยปฏิบัติงานขับรถบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ ราย(บุคคล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/10/2022
ซื้อน้ำจืดแบบถัง ขนาดบรรจุถังละ ๒๐ ลิตร กำหนดส่งมอบเดือนละ ๖๐ ถัง จำนวน ๑๒ เดือน รวม ๗๒๐ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/10/2022
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง รถจักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้า ฯลฯ ตามแผนงานบริหารงานทั่วไป ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ลิตร และไม่มีภาชนะเก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/10/2022
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับการพ่นหมอกควัน ฯลฯ ตามแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น ตามแนวทางปฏิบัติฯ จัดซื้อปริมาณไม่ถึง ๑๐,๐๐๐ ลิตร ไม่มีภาชนะเก็บรักษา และผู้ขายให้เครดิตหน่วยงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/10/2022
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง เครื่องตัดหญ้า ฯลฯ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน ตามแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กรณีจัดซื้อไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ลิตร หน่วยงานไม่มีภาชนะเก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง และสถานีบริการให้เครดิตแก่หน่วยงาน จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/10/2022
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถส่วนกลาง รถบรรทุกขยะ งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตามแนวทางปฏิบัติฯ กรณีจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ถึง ๑๐,๐๐๐ ลิตร หน่วยงานไม่มีภาชนะเก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง โดยจัดซื้อจากสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงที่ให้เครดิตแก่หน่วยงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/10/2022
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่าง สำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ(บ้านสำราญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2022
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่างสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2022
จ้างเหมาถ่ายเอกสาร สแกนเอกสาร ส่งแฟกซ์ พิมพ์เอกสาร ฯลฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2022
เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2022
เช่าบริการระบบส่งสัญญาณรายการโทรทัศน์ (เคเบิ้ลทีวี) ระยะเวลา ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2022
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ ด้านงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ด้านงานรักษาความสะอาด จำนวน ๖ ราย(บุคคล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/09/2022
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงาน งานบริหารงานทั่วไป งานด้านพัสดุ งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและดูและระบบคอมพิวเตอร์ งานแม่บ้าน งานดูแลรักษาลานแคมป์ปิ้ง และพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๖ ราย (บุคคล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/09/2022
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านนิติการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ จำนวน ๑ ราย(บุคคล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/09/2022
จ้างขุดลอกห้วยมุเค บ้านนาหัวบ่อ หมู่ที่ ๗ ตำบลอาจสามารถ ขนาดเฉลี่ยกว้าง ๑๘ เมตร ยาว ๖๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/09/2022
ซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/09/2022
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่