แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานส่งเสริมการท่องเที่ยวและดูแลระบบคอมพิวเตอร์ งานโสตทัศนูปกรณ์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/04/2022
จ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานตามแผนงานเคหะและชุมชน (กองช่าง) จำนวน ๘ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/04/2022
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง คันหมายเลขทะเบียน กข ๗๘๖๓ นครพนม จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/04/2022
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๕ รายการ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/04/2022
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานตามแผนงานเคหะและชุมชน (กองช่าง) จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/04/2022
จ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานประจำรถบรรทุกขยะ ประจำเดือน เมษายน ถึง พฤษภาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/04/2022
ซื้อวัสดุไฟฟ้า สวิทแสงแดด PHOTO SWITCH จำนวน ๑๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/04/2022
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่คนงานทั่วไป (ผู้ช่วยนักสันทนาการ) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำเดือนเมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๕) จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/03/2022
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานผู้ช่วยนิติกร ประจำเดือนเมษายน ถึง พฤษภาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/03/2022
จ้างตรวจเช็ค ซ่อมแซม บำรุงรักษาครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๒-๐๐๑๖ และ ๔๒๐-๖๔-๐๐๒๑ จำนวน ๒ เครื่อง (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/03/2022
จ้างตรวจเช็ค ซ่อมแซม บำรุงรักษา เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนอะไหล่ ฯลฯ หมายเลขทะเบียน บท ๖๐๓๓ นครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/03/2022
จ้างบุคคลภายนอก จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานออกสำรวจโครงสร้างพื้นฐาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/03/2022
ซื้อครุภัณฑ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/03/2022
จ้างบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานตามแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ ระยะเวลา ๒ เดือน จำนวน ๖ บุคคล(ราย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/03/2022
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่คนงานทั่วไปประจำ ศพด.อบต.อาจสามารถ และ ศพด.อบต.อาจสามารถ บ้านสำราญ ระยะเวลา ๓ เดือน จำนวน ๒ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/03/2022
จ้างเหมาบริการ ประจำเดือนมีนาคม ถึง เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/03/2022
ซื้อวัสดุกีฬา ตามโครงการจัดซื้อวัสดุกีฬาสำหรับประชาชนใช้ออกกำลังกายและฝึกซ้อม เพื่อทำการแข่งขันกีฬา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/03/2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ้นเตอร์) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/03/2022
จ้างบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานตามแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ ระยะเวลา ๒ เดือน จำนวน ๖ บุคคล(ราย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/03/2022
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ชุด PPE) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/02/2022
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่