แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างเหมาบริการ(สำนักงานปลัด) จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/07/2022
จ้างเหมาบริการ(สำนักงานปลัด) จำนวน ๓ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/07/2022
จ้างเหมาบริการ (สำนักงานปลัด) จำนวน ๗ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/07/2022
จ้างเหมาบริการงานช่วยปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผน จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/07/2022
จ้างจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการจัดทำเอกสารเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์งานจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/07/2022
จ้างศึกษาวิจัย การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/07/2022
จัดทำตรายางสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๑ ชุด 22/07/2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/07/2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักงานปลัด) ๔ รายการ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/07/2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/07/2022
ซื้อเครื่องออกกำลังกาย จำนวน ๕ รายการ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/07/2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/07/2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ๒ รายการ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/07/2022
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย สำหรับงานกำจัดขยะ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/07/2022
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๗ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/07/2022
ซื้อเครื่องตัดกิ่ง (เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้) ขนาด ๒๒ นิ้ว จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/07/2022
ซื้อถังขยะ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลิตร จำนวน ๔๑ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/07/2022
ซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองช่าง) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/07/2022
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ จำนวน ๒ ตู้ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/07/2022
ซื้อวัสดุจราจร กรวยจราจร จำนวน ๒๓ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/07/2022
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่