แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (หมู่ที่ ๓ ไปหมู่ที่ ๒) หมู่ที่ ๓ บ้านสำราญ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/04/2022
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ซอยบ้านนายประดิษฐ์) หมู่ที่ ๗ บ้านนาหัวบ่อ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/04/2022
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๒ บ้านสำราญ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/04/2022
จ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานตามแผนงานเคหะและชุมชน (กองช่าง) จำนวน ๘ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/04/2022
จ้างบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานตามแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ ระยะเวลา ๒ เดือน จำนวน ๖ บุคคล(ราย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/03/2022
จ้างเหมาบริการ ประจำเดือนมีนาคม ถึง เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/03/2022
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐ ๗๑๙๖ นครพนม จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/01/2023
ซื้อของรางวัล และจ้างชุดเครื่องเล่นส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/01/2023
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานเก็บขยะกวาดถนนบริเวณริมโขงและทางจักรยานตำบลอาจสามารถ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ จำนวน ๒ ราย (บุคคล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/12/2022
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานเก็บขยะกวาดถนนบริเวณริมโขงและทางจักรยานตำบลอาจสามารถ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ จำนวน ๒ ราย (บุคคล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/12/2022
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานประจำรถบรรทุกขยะ จำนวน ๓ ราย, งานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ ราย (สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/12/2022
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงาน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว ๑ ราย, งานด้านพัสดุ ๑ ราย และปฏิบัติงานแม่บ้าน ทำความสะอาด ๒ ราย รวมจำนวน ๔ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/12/2022
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ ระยะเวลา ๙ เดือน (เดือนมกราคม - กันยายน ๒๕๖๖) จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/12/2022
จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์จุดอำนวยความปลอดภัยทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/12/2022
จ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน ๓ เดือน (เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/12/2022
จ้างบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานตามแผนงานเคหะและชุมชน จำนวน ๖ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/12/2022
จ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานออกสำรวจโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/12/2022
จ้างซ่อมแซม บำรุงรักษา รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๗๘๖๓ นครพนม จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/12/2022
จ้างเติมน้ำยาถังดับเพลิง จำนวน ๙ ถัง (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/12/2022
จ้างจัดทำคู่มือความรู้วิธีการจัดการขยะอินทรีย์ หรือขยะเปียกครัวเรือน จำนวน ๒,๐๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/12/2022
จ้างจัดทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์ โครงการจัดทำเอกสารเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์งานจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/12/2022
ซื้อถังพลาสติกสีดำแบบหนา มีหูหิ้วสองข้าง (เจาะก้นถังเป็นทรงกลม มีฝาปิด ตามโครงการฝึกอบรม ถังขยะเปียกลดโลกร้อน ภายใต้โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนตำบลอาจสามารถ จำนวน ๑,๐๐๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/12/2022
จ้างจัดเตรียมเครื่องเสียงตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดภายในตำบลอาจสามารถ ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/12/2022
จ้างจัดเตรียมสถานที่ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดภายในตำบลอาจสามารถ ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/12/2022
จ้างจัดทำตรายางสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ (สำนักงานปลัด อบต.อาจสามารถ) 20/12/2022
จ้างจัดทำตรายางสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ (สำนักปลัด อบต.อาจสามารถ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/12/2022
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่